fbpx

แนวทางการพิจารณารับจดแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง

แนวทางการพิจารณารับจดแจ้งเครื่องสำอาง

ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานของผู้แจ้ง
  1.1 เอกสารเกี่ยวกับผู้แจ้ง – บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  1.2 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า จะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการมอบอำนาจ เช่น สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผ่านการลงเลขรับจากเจ้าหน้าที่แล้ว (ยังไม่หมดอายุ)
  1.3 แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
 2. พิจารณาความถูกต้องของรายละเอียดในแบบแจ้งควบคู่กับเอกสารแนบเพื่อสนับสนุนการแจ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณารายละเอียดที่แจ้งในแบบแจ้งทุกหัวข้อว่ามีความสอดคล้องกัน และไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎระเบียบด้านเครื่องสำอาง โดยแยกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้
  2.1 การแสดงชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง ซึ่งจะต้องตรงกันทั้งในแบบแจ้ง รายละเอียดในเอกสารสูตร ตลอดจนชื่อที่ปรากฏที่ภาพผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) และเป็นข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง รวมทั้งไม่มีคำที่ห้ามนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง
  2.2 ประเภทของเครื่องสำอาง
 3. พิจารณารายการสารด้านเครื่องสำอางจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรายละเอียดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
  3.1 ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
  3.2 สารที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางต้องมีปริมาณและเงื่อนไข เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
  (1) วัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
  (2) วัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
  (3) สีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
  (4) สารป้องกันแสงแดด
  3.3 เอกสารแนบเพื่อสนับสนุนรายละเอียดที่แจ้ง (ถ้ามี)
 4. การรับแจ้งเครื่องสำอางเมื่อรายละเอียดต่างๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้
  หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายละเอียดทั้งหมดที่แจ้งถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ขัดกับข้อกำหนดกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 จะออกเลขที่ใบรับจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี้
 5. กรณีที่การจดแจ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ภายใน 3 วันทำการ
 6. กรณีมีพิจารณาฉลากจะออกเลขที่ใบรับจดแจ้งให้ภายใน 10 วันทำการ
 7. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ต้องนำเข้าพิจารณาในคณะทำงานพิจารณาการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด จะออกเลขที่ใบรับจดแจ้งให้ภายใน 25 วันทำการ
 • ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/เพิกถอนใบรับจดแจ้ง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า รายละเอียดที่แจ้งไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือขัดกับข้อกำหนด กฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558