fbpx

แนวทางการพิจารณาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย

แนวทางการพิจารณาวัตถุอันตราย

โดยการอ้างอิงใบอนุญาตผลิต / นำเข้า / ส่งออก เดิม
การพิจารณาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย : ผู้ผลิต / นำเข้า / ส่งออกรายใดได้รับอนุญาต
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราแล้ว การอนุญาตครั้งต่อไปสามารถอ้างอิงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเดิม โดย
พิจารณาจากประเภทผลิตภัณฑ์แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง/ไล่แมลง/กำจัดหนู
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรค
  แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถอ้างอิงใบอนุญาตเดิมได้ แต่ไม่สามารถอ้างอิงข้ามกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2
  การพิจารณาสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย : ผู้ผลิตวัตถุอันตรายรายใดได้รับอนุญาตให้ผลิต
  วัตถุอันตราย ณ สถานที่ผลิตนั้นแล้ว การอนุญาตผลิตครั้งต่อไปโดยการอ้างอิงสถานที่ผลิตเดิมให้พิจารณาจาก
  ประเภทและรูปแบบของวัตถุอันตรายตามสายการผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตเดิมซ้้า มี
  การแบ่งสายการผลิตตามประเภทผลิตภัณฑ์จำนวน 45 สายการผลิต ดังนี้
 3. ประเภทก าจัดแมลง/ไล่แมลง/ก าจัดหนู มีจำนวน 30 สายการผลิต
 4. ประเภทท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรค มีจำนวน 30 สายการผลิต